Procena rizika od katastrofa

VANREDNA SITUACIJA je stanje kada su rizici i pretnje ili posledice katastrofa, vanrednih događaja i drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.
(Član.8 , ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012))

Procena rizika od katastrofa

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA identifikuje vrste, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktore koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, odnosno posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra.

U skladu sa članom 19. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) izrađujemo:

1

Procenu rizika od katastrofa

2

Plan zaštite i spasavanja

Linkovi:

Plan zaštite od udesa

PLAN ZAŠTITE OD UDESA definisan je  Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018), Pravilnikom o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima (Sl. Glasnik RS br. 48/2016), Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa (Sl. Glasnik RS br. 82/2012) i Pravilnikom o sadržaju informacija o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa (Sl. Glasnik RS br. 18/2012).

U skladu sa članom 20. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) izrađujemo:

1

Plan zaštite od udesa