Bulevar oslobođenja 30, Novi Sad

Adresa

021/468-636; 6371-499

Telefoni

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Radno vreme

Procena rizika od katastrofa

Da li imate Procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja?

Koji zakon reguliše ovu oblast?

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama “Službeni glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine.

Šta je to procena rizika od katastrofa?

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Šta je to plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja predstavlja operativni dokument čija pravilna upotreba ima za cilj zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.
Plan zaštite i spasavanja definiše mere i aktivnosti, kao i snage i sredstva za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, kao način njihovog organizovanja i delovanja u vanrednim situacijama.
Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Ko ima Zakonsku obavezu da izradi Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja?

  • Republika Srbija;
  • Autonomna pokrajina;
  • Lokalne samouprave;
  • Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja);
  • Privredna društva;
  • Zdravstvene ustanove (izuzev apoteka);
  • Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
  • Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
  • Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;

Kolike su kazne za neposedovanje procene i plana?

Zakon je predvideo da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice u slučaju da:
1) ne izradi, donese, odnosno ažurira procenu rizika od katastrofa;
2) ne izradi, donese, odnosno ažurira plan zaštite i spasavanja;
3) izrađuje procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja a nema ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja;
4) ne dostavi podatke neophodne za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Koliki period važenja imaju procena i plan?

Zakonodavac je predvideo da se Procena rizika od katastrofa, kao i Planovi periodično ažuriraju u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake 3 (tri) godine.

Procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja mogu da izrađuju jedino pravna lica koja imaju Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.
Institut za bezbednost i humanizaciju rada Novi Sad poseduje ovlašćenje i u mogućnosti je da vam pruži kvalitetnu uslugu.
Naš tim stručnjaka na raspolaganju vam je za sva dodatna pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas na
Linkovi:

Plan zaštite od udesa

PLAN ZAŠTITE OD UDESA definisan je  Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018), Pravilnikom o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima (Sl. Glasnik RS br. 48/2016), Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa (Sl. Glasnik RS br. 82/2012) i Pravilnikom o sadržaju informacija o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa (Sl. Glasnik RS br. 18/2012).

U skladu sa članom 20. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) izrađujemo PLAN ZAŠTITE OD UDESA