Bulevar oslobođenja 30, Novi Sad

Adresa

021/468-636; 6371-499

Telefoni

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Radno vreme

Zaštita od požara

ZAŠTITA OD POŽARA je oblast  regulisana  Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” 111/09 i 20/15), kojim se uređuju:

 • Sistem zaštite od požara
 • Prava i obaveze subjekata,
 • Planiranje i organizovanje zaštite od požara,
 • Organizacije vatrogasne službe,
 • Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona,
 • Druga pitanja od značaja za sistem zaštite od požara (opšte preventivne mere zaštite od požara, kaznene odredbe – kazne za nesprovođenje organizacije i preventivnih mera zaštite od požara…)

Institut HIB vam može ponuditi sledeće usluge iz oblasti zaštite od požara:

1

IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br.111/09 i 20/15) je čl. 33 . predvideo obavezu Investitora, da pribavi saglasnost MUP –a R. Srbije na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara , pri izgradnji, rekonstrukciji i dogradnji objekta.

U čl. 31 . pomenutog zakona data je sadržina Glavnog projekta zaštite od požara kao sastavnog dela tehničke dokumentacije. Shodno pomenutom članu zakona  Glavni projekat ZOP mora da sadrži:

 1 ) tehnički izveštaj  (podatke o lokaciji objekta značajne za zaštitu od požara, opis objekta, procenu opasnosti od požara, podelu objekta na požarne sektore, definisanje evakuacionih puteva, kriterijume za izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne na požar, kriterijume za izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, procenu opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili skladište, opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, evakuacione puteve za spasavanje lica i imovine, kriterijume za izbor mobilne opreme za gašenje požara, opis instalacija za fluide koji se koriste u objektu i dr.) ,

2 ) proračunske osnove  (proračun požarnog opterećenja požarnih sektora, proračun kapaciteta evakuacionih puteva u objektu, proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi i dr.),

3 ) grafičku dokumentaciju  (situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, karakteristične podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima, dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara, šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje požara, sistem za odvođenje dima i toplote, sisteme za ventilaciju i dr.) i

4 ) predmer opreme i sredstava za zaštitu od požara.

MUP daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju objekata .

2

IZRADU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA su obavezni da donesu subjekti razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara i on sadrži:

 • prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 • procenu ugroženosti od požara;
 • organizaciju zaštite od požara;
 • predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
 • proračun potrebnih finansijskih sredstava;
 • propisane proračunske i grafičke priloge.

U Planu zaštite od požara, pored navedenih bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara.

Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost MUP-a.

3

IZRADU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA I PLANOVA EVAKUACIJE

PRAVILA  ZAŠTITE OD POŽARA  obavezni su da donesu vlasnici  ili korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima.

Pravila zaštite od požara  obuhvataju:

 • organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
 • zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
 • donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
 • način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara.  

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

4

IZRADU PROGRAMA OBUKE I OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZOP

INSTITUT HIB  ispunjava sve zakonom propisane uslove za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara i  izrađuje Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Na program obuke saglasnost daje  MUP – Sektor  za vanredne situacije, nakon čega se pristupa izvođenju obuke iz ove oblasti za sve zaposlene radnike.

5

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZOP

Shodno čl. 38. Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br.111/09 i 20/15) vršimo izradu:

1 ) projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema;

2 ) projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;

3 ) projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;

4 ) analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina;

5 ) električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama);

6 ) projektovanja sistema za odvođenje dima i toplote.